“Óvodából az iskolába”

 

BEIRATKOZÁS IDEJE A 2019-2020-AS TANÉVRE

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a beiratkozás idejét későbbi időpontban határozza meg.

 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  •  óvodai szakvélemény,
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
  • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.
 • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Kérjük, hogy a gyermek TAJ kártyáját is hozzák magukkal!