Szegedi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tisza-parti Általános Iskola

technika, életvitel és gyakorlat – matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

5-8. évfolyamon általános iskolai tanulók nevelése-oktatása technika, életvitel és gyakorlat, illetve matematika szakon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, az Nkt. 3. számú melléklet 5. pontja alapján meghatározott, a tantárgynak megfelelő szakos tanár illetve az Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       végzettséget igazoló iratok másolata
 •       motivációs levél
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Schaller Györgyi intézményvezető részére a igazgato@tiszaparti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.