Szegedi Tankerületi Központ

       a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tisza-parti Általános Iskola

tanító drámapedagógia vagy angol szakos műveltségi területtel

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók nevelése-oktatása (napközis feladatok ellátása), angol tanítása 1-6. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

 Pályázati feltételek:

• Főiskola, az Nkt. 3. számú melléklet 4. pontja alapján meghatározott, a tantárgynak megfelelő szakos tanár, tantárgynak megfelelő műveltségi területet végzett tanító illetve az Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         3-5 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló iratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. április 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/10577-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító drámapedagógia vagy angol szakos műveltségi területtel.

vagy

•         Elektronikus úton Schaller Györgyi intézményvezető részére a igazgato@tiszaparti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.tiszaparti.hu – 2019. december 16.