KÖZIGÁLLÁS: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=tk5d3odxi3

Szegedi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tisza-parti Általános Iskola

technika, életvitel és gyakorlat, informatika, matematika szakos tanár

 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók nevelése-oktatása technika, életvitel és gyakorlat, informatika, matematika szakon, 5-8. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 5. pontja alapján meghatározott, a tantárgynak megfelelő szakos tanár illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       végzettséget igazoló iratok másolata
 •       90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/06139-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: technika, életvitel és gyakorlat, informatika, matematika szakos tanár.
 •       Elektronikus úton Schaller Györgyi részére a igazgato@tiszaparti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.