A Tisza-parti Általános Iskola Újszeged legrégibb, 100 éves iskolája jelentős hagyományokkal, a lakókörnyezet által elfogadott, a családok iskolaválasztásában preferált iskola.

Az objektív adottságai jók. Tömegközlekedési eszközzel való megközelítése, a gyermekek utaztatása is biztonságos.
Kiváló a földrajzi elhelyezkedése, tiszta a levegő, nyugtató a csend.
Van közeli lehetőség a szabadidős elfoglaltságokhoz, Liget, Sportuszoda, SZUE, Tisza-töltés, illetve az iskolát övező kert-udvar is alkalmas hely sportolásra, levegőzésre.
A régi iskolaszárny tágas, kényelmes tantermei nagy méretűek, azonban az épület állaga folyamatos karbantartást igényel.
Jó adottságú a 28 éves „új” iskolaszárny:
– szaktantermi rendszerrel, szertárakkal,
– jól felszerelt tornateremmel, természettudományi előadóval,
– ebédlővel, 13 000 kötetes könyvtárral.
Az új épületben kialakítottunk egy számítástechnika és sakk szaktantermet.
Az iskolánk 1-8. osztályos korig neveli, tanítja a 6-14 éves korú gyermekeket. Az ebből adódó feladatainak meg tud felelni, bár az oktatás több területén lenne szükség nagyobb költségvetési támogatásra, hogy a „megfelelése” korszerűbb lehessen.
Az iskola a differenciált tanítási-tanulási stratégia megvalósítását tűzte ki céljául, az egyéni adottságokhoz igazodó követelmény- és eljárásrendszerrel, tanulásirányítással, a tanulói képességek optimális fejlesztésével.
463 fővel, átlag 27-es létszámú osztályokkal működünk.
A velünk egy telken lévő Tisza-parti Óvodából hozzánk került felsőlégúti betegségben szenvedő gyermekeknek az 1996-97-es tanévben második éve megszerveztük a terápiás úszás folytatását. Így az ott óvodás gyermekekből egy osztálynyi (a város távoli részén lakók is) szintén a mi iskolánkat választják, mert ezt az életformát így megszakítás nélkül tudja biztosítani a szülő gyermeke egészsége védelmében.
Az iskolánkban az 1996-97-es tanévben kezdtük az első osztályosainknak a sakkot tantárgyként tanítani, mert a sakkozó gyermekeknél bizonyítottan gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek egyben elősegítik a különböző tanulási folyamatok optimális megvalósulását is.
Az iskolai képzésünk szakaszolása:
Az első, második osztály az alapozó szakasz: írás, olvasás, matematika.
Harmadiktól hatodik osztályig szintén alapozó, és egyéni, fejlesztő szakasz.
Hetedik, nyolcadik osztály egyéni fejlesztő, alapozó szakasz.
Az iskola képzési szakaszolását pályázati munkáinkkal, folyamatos pedagógiai fejlesztéssel dolgoztuk ki.
Így lép be 4. osztályban az angol nyelv, heti 3 órában. Az ötödik évfolyamon heti 3 órában, majd a 6. 7. 8. évfolyamokon heti 4 órában oktatjuk a nyelvet. A csoportbontás osztályszinten történik.

Máté Eszter

A magyar nyelv és irodalom nívócsoportos oktatásának tapasztalatai

A csoportok összetételének megfelelően tervezhettük meg a tananyag feldolgozását. Ennek eredményeként jelentős javulás figyelhető meg elsősorban az A és C csoportnál. A leggyengébbeknél a lassúbb haladás, a tanmenet megfelelő
tervezése okán van mód a többszöri, hosszabb gyakorlásra, a típushibák kiküszöbölésére. A legjobbaknál lehetőség nyílik a tehetséggondozásra, a kiegészítő anyag maximális elsajátítására, sőt – bizonyos témákban – igen elmélyült megismerésre.
Jelentősen fejlődött az irodalmi művek komplex elemzésének színvonala, a szövegértés, a nyelvhasználat, a fogalmazás minősége, mindezek természetesen előnyösen hatnak az irodalmi szövegek befogadási készségének kifejlesztésére is.
Motiválni lehet a tanulókat az olvasásra, az olvasottság pedig tovább javítja az irodalomtanítás eredményességét. Igen fontos egy-egy költő életének, pályájának megismerése, a művek komplex irodalmi elemzése.
Tanulmányköteteket, életrajzi feldolgozásokat ismernek meg a tanulók. Ezzel továbbfejlődik szókincsük, szóbeli és írásbeli kifejezőképességük és a művek befogadásának készsége is.
A szakmunkásképző iskolára előkészítő csoport esetében a lassúbb haladás, a kiegyenlített terhelés biztosítja a törzsanyag elsajátítását, az alapkészségek kialakítását, fejlesztését. Lehetővé válik a szóbeli és írásbeli kifejezőkészség folyamatos javítása, az irodalomelmélet alapfogalmainak és legjelentősebb íróink életútjának megismerése.
A csoportbontás a nyelvtantanításban is minőségi változással járt. Lehetőség nyílt a szemléletváltásra és a tananyag szélesebb skálán történő mozgására: magyar nyelvtan helyett anyanyelvet tanítunk a következő összetevőkkel:
– tantervileg előírt anyag,
– nyelvhelyesség,
– helyesírás,
– helyes ejtés,
– kommunikáció.
Egy-egy nyelvtanórát az említett feladatkörökkel lehet bővíteni, színesíteni a csoportok differenciáltságának függvényében, más-más mélységben, mennyiségben.
Az anyanyelv ilyen szintű, tartalmú tanításához új tankönyvcsaládot vezettünk be, mely jórészt tartalmazza a nyelvtanítás részterületeit is. Ezáltal hatékonyabb lett az anyanyelvi oktatás. Ezt legjobban az bizonyítja, hogy minden 8. osztályos tanulónak sikeres a nyelvtan felvételije még akkor is, ha a nulladik körös beiskolázásról van szó november és december között. Helyesírási versenyeken eredményesen szerepelnek gyerekeink a csupán tanórai keretekben elsajátított ismeretanyaggal, szakköri előkészítés nélkül is.

Kocsis Józsefné, Szepesy Kornélné

A matematika nívócsoportos oktatásának előnyei

A képességfejlesztést a következő területeken érezzük eredményesebbnek: Az „C” csoport tagjai is biztosabban tudják végezni a műveleteket a racionális számhalmazban, nőtt a becslés képessége, így tudják ellenőrizni saját levezetéseiket.
Minden témakörben biztosítani tudjuk a törzsanyag elsajátítását a folyamatos ismétléssel.
A szöveges feladatok a megfelelő szintre átfogalmazhatók, így a „B” és „C” csoportban is fejlődik a tanulók problémamegoldó képessége. Ezeknél a csoportoknál az elvont matematikai problémák helyett a gyakorlati élettel kap csolatos feladatok kerülnek előtérbe, így motiváltabbak a tanulók, közelebb kerül hozzájuk a tantárgy, szívesebben foglalkoznak a tanulásával.
Az „A” csoportban pedig az általánosításig, a feladatok diszkutálásáig is el lehet jutni, nem csak az összefüggések meglátása, hanem annak leírása is megtörténhet az órán.

Juhász Nándorné, Kothencz Jánosné

SAKK a Tisza-partiban

Iskolánkban az 1995/96-os tanévtől a Magyar Sakkszövetség Ifjúsági Bizottsága szakmai felügyelete mellett kezdtük el a sakk tanítását a két első osztályban.
A sakkoktatás célja a tanulók teljes személyiségformálásán túl az általános képességfejlesztés.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsabban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elősegítik a különböző tanulási folyamatok hatékonyabb megvalósulását.
Kisiskolás korban elősegíti az írás-, olvasáskészség fejlődését, a logikus gondolkodást, a problémamegoldást.
A sakkjáték olyan személyiségjegyeket erősít mint a kitartás, a megfontoltság, a tervszerűség és a döntési képesség.
Az 1996/97-es tanévben a sakkra önként jelentkezett 1-2. évfolyamos gyerekek heti 2 órában tanulják e játékot.
A tehetséges és érdeklődő tanulók szakköri foglalkozás keretében, délután heti 2X2 órában gyarapíthatják ismereteiket.
És hogy milyen sikereket értek el?
Álljon itt néhány eredmény az 1996-97-es tanévből:
96-97-es tanév:
a) – alsós leánycsapatunk VÁROSI 2. helyezett, MEGYEI 4. helyezett (Juhász Nóra, Székelyhídi Zsófia, Dalli Éva, Kiss Tímea, Turcsányi Katalin, Bokor Eszter, Tóth Luca, Kovács Boglárka, Molnár Bettina, Greguss Melinda)
b) – felsős fiúcsapatunk: VÁROSI bajnok és MEGYEI bajnok (Magossy Imre, Kerekes Ádám, Kiss Márton, Duba Tamás, Guld Attila, Pataki Ádám, Kiss Miklós, Szögi Zoltán, Gyöngyösi Győző)
c) – alsós fiúcsapatunk: VÁROSI bajnok és MEGYEI bajnok (Árpás András, Kis Ádám, Balázs Ádám, Balogh Norbert, Dargó Balázs)
Az alsós és felsős fiúcsapatunk bejutott az 1997. május 2-4-ig Debrecenben megrendezésre kerülő ORSZÁGOS DÖNTŐ-re. Most erre készülünk.

Herpai József

Iskolánkban régi szokás, hogy tanulóinkat minden évben (a tanév utolsó hetében) néhány napra kirándulni visszük. Osztálykirándulásainkon megismertetjük őket országunk természeti szépségeivel. Sokat túrázunk, de a kulturálódást is szem előtt tartjuk.
Már hagyománnyá vált a nyári táborok szervezése is. Herpai József kerékpáros, gyalogos és sakk-táborokat szervez az ország különböző pontjaira. Diákjainkkal Erdélyt is bejárta két keréken, megtéve több, mint 1500 km-t.
Több évig a gyönyörű csongrádi Körös-torok adott otthont kézműves táborainknak, ahol gyermekeink elsajátíthatták a batikolás, gyertyaöntés, gipszmaszk készítés, origámi, gyöngyfűzés, rafiafonás, szalmázás, bábkészítés, ékszerkészítés tudományát. Mindez az elfoglaltság sok-sok fürdéssel, sporttal, játékkal párosult. Az elmúlt évben Sziksósfürdőre szerveztük a tábort, ebben az évben pedig Mártélyra készülünk.
De nem csak Magyarország nevezetességeit, szép helyeit mutatjuk meg tanulóinknak, hanem határainkon túlra is szervezünk utakat. Így jutottunk el már három alkalommal a „világ fővárosába” Párizsba és Disneyland-be. Ezek az utak felejthetetlen élményt adtak gyermekeinknek. Rácsodálkozhattunk a velencei karnevál sokaságára, fantasztikus jelmezeire, gyönyörű látványosságára, etethettük a galambokat a Szent Márk téren. Bebarangoltuk a Székelyföldet is megismerve történelmét, nevezetességeit, kultúráját. Jártunk Szlovákiában, s most Ausztriába készülünk, Bécs környékére.
Ezeket az utakat Kocsis Józsefné – iskolánk igazgatóhelyettese – és Nagy Lászlóné – a Forrás napközi pedagógusa – szervezi.

Kocsis Józsefné

Városi fizikaverseny indult a Tisza-partiban

1990 tavaszán indult első alkalommal az Öveges József Országos Általános Iskolai Fizikaverseny. A mai napig is ez az egyetlen országos fizikaverseny a 13-14 évesek számára. Városi szintű verseny egyáltalán nem volt fizika tantárgyból Szegeden. Így született a gondolat és az elhatározás, hogy életre hívjunk egy ilyen lehetőséget. A gondolatot tett követte. A szervezőmunkát Juhász Nándorné és iskolánk reál munkaközösségének tagjai vállalták és végzik évről évre. Első alkalommal 1991-ben, s azóta évente kerül megrendezésre a verseny.
A szakmai segítséget és támogatást első pillanattól a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Fizika Tanszékének oktatói adják. A feladatsorokat dr. Kövesdi Katalin főiskolai docens készíti, a zsűri elnöke dr. Pintér Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár. A versenyt FRANK JÁNOS-ról a JGYTF első fizika tanszékvezetőjéről, tanárnemzedékek nevelőjéről neveztük el.
A versenyen részvételt biztosítunk Szeged összes iskolájának 13-14 éves korcsoportokban, iskolánként 3 fővel, beleértve a közelmúltban létesült hat-, vagy nyolcosztályos gimnáziumok hasonló korú tanulóit is.
Az ünnepélyes megnyitó – ahol szinte mindig képviselteti magát az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád Megyei Csoportjának vezetősége is – után készülnek a versenymunkák, a feladatmegoldások. Ezt követően, amíg a város iskoláiból felkért – régóta elismert színvonalon működő fizikatanárokból álló – zsűri értékeli a megoldásokat, a versenyzőket uzsonnával kínáljuk, majd gondoskodunk szórakoztató időtöltésükről.
Az ünnepélyes záráskor minden résztvevő emléklapot, a legeredményesebbek oklevelet és értékes jutalmakat, díjakat kapnak. A felkészítő tanárok munkáját is jutalmakkal ismerjük el. Mindezekhez az anyagi alapot az ELFT
Csongrád Megyei Csoportja, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, s az iskolánkba járó tanulók szüleinek felajánlásai biztosítják. Köszönet érte!
A rendezvény szakmai színvonalára felfigyelt a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium vezetése is, s az utóbbi években azt a felajánlást teszi, hogy a speciális fizika tagozatra felvételi vizsga nélkül bekerülhetnek a versenyünkön feltűnt 7. osztályosok legjobbjai.
Iskolánk tanulói közül így 1995-ben Sánta Zsolt, 1996-ban Bőrcsök Dániel nyerte el ezt a lehetőséget, s remélhetőleg a jövőben tovább folytatódhat ez a felsorolás.
E rangos eseményről rendszeresen beszámol a helyi, megyei sajtó, tv, rádió is.

Juhász Nándorné

Iskolánk részvétele a város pedagógusképzésében 

Az iskolánkban folyó oktató- és nevelőmunka színvonalát fémjelzi, hogy pedagógusképző munkára is felkérték iskolánk több nevelőjét.
Évekig volt a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola szakvezetője Fodor P. Zoltánné napközis területen, Nemes Mária orosz nyelvből, Vízvári Albertné földrajzból.
A JGYTF jelenlegi szakvezetői a Tisza-parti Általános Iskolában: Juhász Nándorné fizika, Kothencz Jánosné matematika, Szepesy Kornélné orosz tantárgyból.
A Széchenyi István Gimnázium pedagógiai asszisztenseinek gyakorlati képzésében vesznek részt Ludányi Mártonné és Szabados Anikó tanítók.

Juhász Nándorné